NAGISA captain

生年月日 1月31日
身長 167cm
品川CC加入年 2021
生年月日 12月20日
チア・ダンス歴

SNS & SHARE